Индустриски 3D модели

Прикажани 1-24 на 31 резултати

3D модели на индустриски архитектонски конструкции.

Индустријата е родена во рамките на природното земјоделство. Во епохата на примитивниот комунален систем, главните гранки на производствената активност се формираа кај мнозинството народи (земјоделство и сточарство), кога производите направени за сопствена потрошувачка се направени од суровини што се минирани во истата економија. Развојот и ориентацијата на домашната индустрија беше утврдена од локалните услови и зависеше од достапноста на суровините.

Преработувачката индустрија вклучува претпријатија од механички инженеринг, претпријатија за производство на црни и обоени метали, валани производи, хемиски и петрохемиски производи, машини и опрема, производи од дрво и целулоза и хартија, цемент и други градежни материјали, производи од светлината и прехранбената индустрија, локалната индустрија, како и претпријатијата за поправка на индустриски производи (ремонт на локомотива, поправка на локомотива) и термоцентрали, филмска индустрија (филмска индустрија).

Електроенергија е најважната филијала на енергија, вклучувајќи производство, пренос и продажба на електрична енергија. Предностите на електричната енергија во однос на другите видови енергија: релативната леснотија на пренос на долги растојанија, дистрибуцијата меѓу потрошувачите, како и конверзија на други видови на енергија (механички, термички, хемиски, светлина и други).