Реката 3D модели

Се прикажуваат сите 2 резултати

3D реката сцени за архитектонско 3d моделирање.

Реката е природен проток на вода со значителна големина со природен проток по должината на каналот (природно продлабочување развиено од него) од изворот надолу кон устата и се храни со површински и подземни текови од нејзиниот басен.

Водата во неа најчесто се собира од површинскиот истек од површинскиот отпад што произлегува од врнежите од одредена област ограничена со сливот (слив), како и од други извори, како што се резерви на подземните води, влага што се складира во природен мраз (во процесот на топење на глечерите) и снежна покривка.

Во секоја река се разликува местото на неговото потекло - изворот и местото (дел) на сливот со морето, езерото или сливот со друга река - устата.

Тие директно се влеваат во океаните, морињата, езерата или изгубени во песоците и мочуриштата се нарекуваат големи; кои течат во главните - притоки.

Површината на земјата со таков систем ги собира своите води и го нарекува басенот. Површината на сливот, заедно со горните слоеви на земјената кора, го вклучува овој речен систем и е одделен од други речни системи преку водотеци.