Јавни простори 3D модели

Прикажани-1 24 728 на резултатите

3D Модели на јавни простори и други архитектонски конструкции.

Јавен простор - територијата или просторот на потенцијалната локација на луѓето. Таа е определена со цел да се регулираат граѓанските правни односи кои произлегуваат надвор од приватните простори, каде што правниот статус и самата можност за наоѓање поединечни граѓани се ограничени врз основа на општ закон и приватните норми базирани на закон.

Во рамките на една и иста држава, знаците на јавно место не се универзални и се утврдуваат во контекст на специфични закони и прописи. Овие појаснувања, - по правило, во форма на исцрпно набројување - ги одредува креаторот на правилата во рамките на неговата надлежност, односно опсегот на задачи, чие регулирање го вклучува соодветниот акт. Правното значење на знаците (списоци) на јавни места, дефинирани во актите на локалната самоуправа, е ограничено на границите на нејзината територијална и административна надлежност, со безусловно владеење на државните закони за локалните норми.

Типологијата на јавни места во различни земји не е иста поради разликите во нивните локални закони. Во исто време, различни групи на барања, ограничувања и забрани може да се применат на истиот тип на јавно место во различни земји.