Екскаватор 3D модели

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.

Excavator – the main type of earthmoving machines equipped with a bucket. The main purpose is the development of soils (rocks, minerals) and loading of bulk materials.

Главната разлика на багерот со една кофа од другите земјени машини е дека ископувањето на почвата го врши подвижното работно тело со фиксна шасија. Ротација на корпата за истоварување исто така се изведува кога машината стои. Багерите со повеќе кофи може да се движат за време на собирање на почвата (на пример, ровокопачи), но кофите се движат одделно од шасијата.

Багерите се користат за време на изградбата и уривањето на станбени објекти, изградба на патишта, како и во каменоломи и рудници.
Structurally, excavators consist of working (usually replaceable), undercarriage (chassis) and power equipment. The workplace of the excavator, working bucket, called the face. A special feature of excavators is a wide range of interchangeable equipment – not only different buckets but also booms, handles, pile masts, as well as the actual working tools: excavation buckets, loading, clamshell two- and multi-maxillaries, rippers, hooks.

Багери врз основа на работа:
– Cyclic excavators (single-bucket): single-bucket excavator (in the direction of the excavator bucket tooth); work equipment: dragline, a front shovel, backhoe, grab;
– Excavators continuous (trench, rotor, and others);
– Vacuum and vacuum-suction excavators (for example, suction dredgers).