Изградба 3D модели

Се прикажуваат сите 7 резултати

3D Модели на автомобили и други возила за градежништво и други индустриски намени.

Изградбата на индустриски објекти се врши за потребите на разни индустрии. Во зависност од видот на активноста и технолошките процеси, постојат неколку основни решенија за дизајн:

енергетски објекти (електрични трафостаници, термоцентрали);
производство (наменето за производство);
транспорт и магацин (магацини, гаражи);
помошни (фабрики за кафе, медицински, домаќинство згради).

Класификацијата на индустриските објекти се врши според неколку принципи и има многу видови. Индустриските згради се поделени во четири класи, каде што првите се згради со зголемени барања, а четвртиот - со минимални. Во текот на изградбата се земаат предвид отпорност на пожар и издржливост. Постојат три степени на издржливост на зградите:

Јас - терминот на употреба е околу 100 години;
II - не помалку од 50 години;
III - најмалку 20 години на служба.

Огнената отпорност на градежните објекти има пет основни степени, каде што првокласни згради се класифицирани како не помалку од II степен, втора класа згради имаат трет степен, а во зградите од III и IV класа отпорноста на огнот на фондацијата не е нумерирани.