Други индустриски 3D модели

3D Модели » Индустриски 3D модели » Други индустриски

Прикажани-1 24 88 на резултатите

Други Индустриски 3D модели како алатки, делови, машини, набавки, итн.

Индустрија - збир на претпријатија (фабрики, мелници, фабрики, рудници, рудници, електрани) кои се занимаваат со производство на алатки за труд (како за другите сектори на националната економија така и за самата индустрија), екстракција на суровини, материјали, гориво, производство на енергија и понатамошна обработка на производи добиени во индустријата или произведени во земјоделството - производство на производи за широка потрошувачка.

Индустријата е најважниот сектор на националната економија, што има одлучувачко влијание врз нивото на развој на продуктивните сили на општеството. Структурата на другите индустриски 3d модели се состои од составот и пропорцијата на различни индустрии и видови на производство вклучени во неа, како и динамиката на промени во овие акции.

Индустрија е создадена во рамките на природно земјоделско земјоделство. Во епохата на примитивниот комунален систем, главните гранки на производствената активност се формираа во повеќето земји (земјоделство и сточарство), кога производите наменети за сопствена потрошувачка беа направени од суровини ископани во истата економија. Развојот и ориентацијата на домашната индустрија беа утврдени со локални услови и зависеа од достапноста на суровините.