Индустриски возила 3D модели

3D Модели » Возила 3d модели » Индустриски возила

Прикажани-1 24 50 на резултатите

Индустриски транспорт 3D модели на Flatpyramid.

Индустрискиот транспорт е превоз на индустриски претпријатија, кој ги движи предметите и производите од трудот во областа на производство. Таа е интегрален дел од производството, важна врска со јавниот транспорт.

Техничка основа на индустрискиот транспорт се состои од железнички и автомобилски железнички возила, пловечки средства, дигалки и транспортни и товарни и растоварувачки машини и механизми, транспортни згради (депоа, гаражи, поправки), објекти (патишта, патеки, приклучоци, надвозници, галерии , итн.).

Индустрискиот транспорт е поделен на надворешни и внатрешни. Надворешниот индустриски транспорт го снабдува суровините, горивото, материјалите, опремата и другите стоки на претпријатието, како и да ги отстрани од крајните територии на готовите производи на местата на пренос на тоа до главниот транспорт или директно до потрошувачот. Домашниот индустриски транспорт во преработувачката индустрија вклучува внатрешна продавница и ентериери; во екстрактивната индустрија - внатрешно рудникот (подземен), транспорт на површината и каменолом.

Главните видови на индустриски транспорт се железничка, патентна, вода, ракета за земја (електрични виљушкари, електрични автомобили, виљушкари итн.), Транспортер, пневматски транспортер, кабел-дигалка, монорелс суспензија (кабел и монорелса) и гасовод и пневматски). Примената на овој или оној вид транспорт се одредува врз основа на технички и економски пресметки (во зависност од обемот, опсегот и природата на транспортот, видот на товар и локалните услови) и расположивите можности. Железничкиот и патниот транспорт има водечка улога кај другите видови на транспорт.