Машки 3D модели

Прикажани 1-24 на 43 резултати

3D модели на мажи, мажи.

Обично, зборот „маж“ значи возрасен човек, а зборовите „момче“ и „момче“ или „момче“ се користат за назначување на дете и тинејџер. Исто така, зборот „маж“ може да биде дефиниција за родовиот идентитет, а не биолошки пол.

Во западните култури, концептот на маж, како „жена“, традиционално се дефинира преку биолошките одлики. Како што забележаа некои истражувачи, ова се должи на посебната важност што природата им ја придава на овие култури. Сепак, во многу контексти, поимот маж значи првенствено социјална група, родова улога или родов идентитет. Иако бинарниот родов систем што преовладува во современиот свет подразбира строга кореспонденција помеѓу полот и половата улога што му е доделена на лице при раѓање, во реалноста тие не секогаш се совпаѓаат.

Од гледна точка на генетиката, хетерогаметички организам се смета за машки - односно има два различни полови хромозома во кариотипот, означени X и Y, за разлика од женскиот организам, кој има два х хромозома во кариотипот.