Машки 3D модели

Прикажани-1 24 43 на резултатите

3D модели на мажи, мажи.

Обично, зборот "човек" значи возрасен, а зборовите "момче" и "момче" или "момче" се користат за назначување на дете и тинејџер. Исто така, зборот "човек" може да биде дефинирање на родов идентитет, а не биолошки пол.

Во западните култури, концептот на машки, како "жена", традиционално е дефиниран првенствено преку биолошки карактеристики. Како што е забележано од страна на некои истражувачи, ова се должи на посебната важност што природата ја придава на овие култури. Меѓутоа, во многу контексти, поимот машки значи првенствено социјална група, родова улога или родов идентитет. Иако бинарниот родов систем кој преовладува во современиот свет подразбира строга кореспонденција помеѓу родовата и родовата улога доделена на лице при раѓање, во реалноста тие не секогаш се совпаѓаат.

Од гледна точка на генетиката, хетерометалниот организам се смета за машки, односно има два различни полови хромозоми во кариотипот, означени со X и Y, за разлика од женскиот организам, кој има два Х хромозома во кариотипот.