Медицински лабораторија 3D модели

3D Модели » Медицински 3d модели » Медицинска Опрема » Медицинска лабораторија

Се прикажуваат сите 4 резултати

3D модели на медицинска лабораториска опрема.

Медицинска лабораторија (аналитички или санитарни станици) - институција ангажирана во проучувањето на производи за јадење, ароматични супстанции и други производи за широка потрошувачка, за да ја одреди нивната добрина во однос на здравјето.

Составот на опремата (инсталации, инструменти и алатки) зависи од насоката на истражување во лабораторијата и од износот на финансирање.

Исто така постојат и лаборатории за тестирање (центар за тестирање) - лабораторија акредитирана за тестирање на производи во еден од постојните системи за сертификација во согласност со нејзината област на акредитација.