Лиценца за краен корисник и договор за членство

Лиценца за краен корисник и договор за членство

Внимателно треба да ги прочитате следните услови и правила пред да го користите FLAT PYRAMID ВЕБ-САЈТ И / ИЛИ БИЛО КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДВИДЕНИ ПРЕКУ ТОА ВЕБ-САЈТА ИЛИ АПЛИЦИРАНИ ВЕБ-СТРАНИ. ОВОЈ ДОГОВОР ЗАПОЧНУВА КОРИСТЕЊЕ НА FLAT PYRAMID ВЕБСАЈТОТ, СИСТЕМ И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ. ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ НЕ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИТЕ FLATPYRAMID ВЕБ САЈТ. СО КОРИСТЕЊЕ НА ОВОЈ ВЕБ-САЈТ, ИЛИ ПРИСТАПУВАЊЕ, ИЗВРШУВАЊЕ ОД, ИЗВРШУВАЊЕ ИЛИ И ДРУГИ СЛУЧАИ, ПРИЗНАВАТЕ ДЕКА си прочитате ги овие УСЛОВИ, УПОТРЕБУВАТЕ НИЕ, И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА БИДЕТЕ ПАДЕНИ.

FLAT PYRAMID КОНЕЧЕН ДОГОВОР ЗА КОРИСНИК НА КОРИСНИКОТ

ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦЕН ДОГОВОР ЗА КОРИСНИЧКИ КОРИСНИЧКИ (овој "Договор") е внесен помеѓу FLATPYRAMID ("Друштво") и било кој или правно лице што презема, подигнува или користи било која од датотеките на овој систем и веб-страница (кориснички и колективно "корисници").

За добро и вредно внимание, чија потврда и достасување се признаваат и имаат намера да бидат законски обврзани, Друштвото и Корисникот се согласуваат на следниов начин:

1. ДЕФИНИЦИИ.

1.1. "Содржина" се однесува на било кој материјал објавен во компанијата вклучувајќи, но не ограничувајќи се на жични датотеки, модели, текстури, бази на податоци, цртежи, приклучоци, видео игри, модификации на видео игри, датотеки за движење, колекции, пакети, материјали, скрипти, обични UI кожи, вежби, често поставувани прашања, зборови, музика, филмови, слики и софтвер.

1.2. "Royalty Free" се однесува на еднократна такса за користење како што се разликува од надоместокот за повторливи права.

1.3. "За продажба" ја содржи целата содржина за која е потребно купување на лиценца, како што се разликува од достапните содржини за бесплатно симнување.

1. 4. "Валидна продажба" се однесува на продажба на права на лиценца во содржина или друг имот преку компанијата. Содржината за продажба преку компанијата што се враќа не е пример за важечка продажба.

1.5 "Продажба" се однесува на продажната цена (ите) платени за Лиценцираниот производ (и) што се продаваат или лиценцираат од Компанијата. Намалувањата на приходите од продажба се прават за попусти, рефундирање, дилери или дистрибутери и слично. Ниту продажните такси, ниту данокот на доход или слично нема да бидат вклучени во Продажбата.

1.6. "Лиценцирани производи" се однесува на сите дигитални содржини кои вклучуваат компјутерски датотеки, програми, софтвер, игри, два и три димензионални објекти, слики, модели на жичени рамки, податоци за движење на движење, текстури, бази на податоци, цртежи и други поврзани теми поврзани со нив конфигурација и кои се лиценцирани на Компанијата од страна на Давателот на лиценцата и се предмет на условите и одредбите на овој Договор.

1.7 "Лиценцирана интелектуална сопственост" се сите и сите патенти, трговски марки, авторски права, трговски тајни, права на трговски фустани, трговски имиња и која било друга интелектуална сопственост и други права кои се однесуваат или формираат кој било дел од лиценцираните производи.

1.8 "Продавачот" се однесува на било кој или на правно лице што испраќа Содржина или продава содржина преку веб-страница или систем на компанијата.

1.9 "Клиент" се однесува на секој или на правно лице кое купува содржини преку веб-страница или систем на компанијата.

1.10 "Член" се однесува на секој што создава сметка за членство во Компанијата. Член може да биде продавач или купувач.

2. ПРЕТСТАВУВАЊА И ГАРАНЦИИ

2.1. Компанијата ви гарантира дека, според најдоброто сознание, дигиталните податоци што ги содржат Содржината не ги прекршуваат правата, вклучувајќи ги патентните, авторските права и трговските тајни на која било трета страна, ниту пак дигиталните податоци и содржината биле незаконски копирани или отуѓени од дигитални податоци во сопственост на која било трета страна; под услов, сепак, дека Друштвото не прави никакво претставување или гаранција во однос на прекршување на правата на трети лица во која било слика, трговски марки, авторски дела или предмети прикажани со таквата Содржина.

2.2. Продавачот претставува и гарантира дека: (а) Содржината е твојата оригинална работа, и не содржи материјали заштитени со авторски права од било кој вид, за кои не сте ексклузивен сопственик, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: права на музика и / или синхронизација, слики (преместување или сепак) од секаков вид, пишувања од секаков вид, и модел на дозволи / изданија; (б) имате целосно право и моќ да го внесувате и извршувате овој договор и да ги обезбедите сите согласности од трета страна неопходни за склучување на овој договор; (в) Содржината не и нема да повредува авторски права, патенти, трговски марки, трговска тајна или други сопственички права на трети лица, права на публицитет или приватноста или морални права; (г) Содржината не и нема да повредува кој било закон, статут, уредба или регулатива; (д) содржината не е и нема да биде клевети, клевети, порнографски, непристојни или евокации на расна омраза од секаков вид; (ѓ) Содржината не содржи и нема да содржи никакви вируси или други програмски рутини што штетно ги попречуваат компјутерските системи или податоци; (е) претставува и гарантира дека ниту една друга лиценца која се однесува на било кој лиценциран производ или било која лиценцирана интелектуална сопственост не е дадена на друго лице или субјект што би можело да се спротивстави, поништи или да претставува прекршување на Лиценцата; и таква друга лиценца нема да му биде доделена на ниедна трета страна за време на овој услов (ж) сите фактички тврдења што сте ги направиле и кои ќе ни ги дадете се вистинити и целосни; (i) Содржината не е дефектна или неупотреблива.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

3.1 Продавачот ги претставува и гарантира дека: (а) Продавачот е единствениот сопственик, слободен и јасен, од сите лиценцирани интелектуална сопственост и лиценцираните производи; (б) сите права на Продавачот во и на лиценцираната интелектуална сопственост се валидни и спроведливи; (в) правата и лиценците доделени на Друштвото според овој Договор на Лиценцираните производи и лиценцираната интелектуална сопственост нема, кога ги користат или експлоатираат од страна на Друштвото, како што е дозволено според овој Договор, ги прекршуваат, прекршуваат или вложуваат било каква интелектуална сопственост или друго право на кое било друго лице или субјект.

3.2 Освен ако не е поинаку изречно наведено во посебен договор, ништо во овој Договор не претставува пренос на сопственост на лиценцирана интелектуална сопственост на Продавачот. Продавачот му доделува на компанијата постојана, неотповиклива, без авторски права, пренослива, светска лиценца под интерес на Продавачот во лиценцираната интелектуална сопственост, со право да дава подвизи, да направи, направи, користи, продаде, понуди да продаде, копирање, дистрибуирање и менување на материјали или процеси кои се однесуваат на обемот на кој било проект.

3.3 Како тековен договор според овој Договор, Продавачот веднаш ќе ја извести компанијата за: (а) секое прекршување или наводно прекршување на која било Лиценцирана интелектуална сопственост; и (б) секое барање, тужба или закана што можат да влијаат на било кој лиценциран производ (ите) или правата на Компанијата според овој Договор.

4. СОПСТВЕНОСТ

Сопственоста на лиценцираните производи му останува на Продавачот. Сопственоста на модификациите и / или деривативните работи на лиценцираните производи подготвени во согласност со Одлуката 3 погоре, ќе се стекнат со Друштвото. На барање на Друштвото, Продавачот ќе изврши или ќе предизвика извршување на сите задачи и други инструменти и документи како што компанијата може да ги смета за неопходни или соодветни за извршување на намерите на овој Договор.

5. ДОВЕРЛИВОСТ.

Секоја Страна се согласува: (i) да ја почитува целосната доверливост во однос на, а не да открива, или да му дозволи на трети лица или ентитети пристап до доверливи информации на другата Страна (или било кој дел од неа) без претходно писмено дозвола од другата Страна; (ii) да не ги користи доверливите информации на другата договорна страна (или кој било дел од него), освен ако тоа не е потребно за извршување на обврските според овој Договор; и (iii) да се осигура дека било кој од неговите вработени кои добиваат пристап до доверливите информации на другата договорна страна се советуваат за доверливата и заштитената природа на истите, им се забранува копирање, користење или откривање на таквите Доверливи информации, освен како што се бара за извршување на обврските според овој Договор и се обврзани со обврски за недискривање и ограничена употреба, барем толку строги како оние содржани овде.

Без да се ограничи горенаведеното, секоја од Страните се согласува да вработува во однос на постапките за Доверливи информации на другата Страна, кои не се помалку рестриктивни од постапките што ги користи за да ги заштити своите доверливи и заштитени информации од слична сензитивност (и во никој случај не се помалку рестриктивни отколку разумни процедури).

Доколку од некоја Договорна страна се побара да открие која било од Доверливите информации на другата Страна во согласност со која било судска или владина наредба, таа Страна нема да ги открие Доверливите информации без претходно да му даде писмено известување на другото лице на барањето и доволна можност да ја оспори нарачката.

Соодветните обврски на Страните според ова Член 5. ќе преживеат било каков истекување или раскинување на овој Договор за најдолг период дозволен според важечкиот закон.

6. ОДРЕКУВАЊА.

Сајтот го обезбедува компанијата "КАКО ШТО СЕ" и со сите недостатоци. Компанијата и нејзините подружници и филијали не прават ИЗЈАВИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОД БИЛО КАКОВ ВИД, БИЛО ИСТИТЕ ДА СЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ ВО ОДНОС НА САЈТОТ, неговата содржина, НЕГОВИТЕ ФОРУМИ или одржување. Компанијата посебно тврди дека користењето на страната е на ваш сопствен ризик. Компанијата и нејзините подружници и филијали БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВА ГАРАНЦИЈА ВО ОДНОС НА РАБОТА НА ГРАДИЛИШТЕ, ТОЧНОСТА ИЛИ НАВРЕМЕНОСТА НА САЈТОТ ИЛИ НЕГОВАТА СОДРЖИНА ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МАТЕРИЈАЛИ содржани во неа, БИЛО КАКВА ГАРАНЦИЈА ДЕКА САЈТ ИЛИ НА НЕГОВАТА СОДРЖИНА ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МАТЕРИЈАЛИ содржани во неа ЌЕ БИДЕ БЕЗ ГРЕШКИ, вируси или други компоненти кои може да се појават, штета, или да предизвика штета на вашиот компјутер ОПРЕМАТА или било кој друг имот. Компанијата и нејзините подружници и филијали не даваат никакви гаранции, ИЗЈАВИ ИЛИ ГАРАНЦИИ за точноста, вистинитоста и доверливоста на лични податоци преку.

7. ПОЛИТИКА НА АВТОРСКО ПРАВО.

Компанијата е особено загрижена за кршење на авторските права. Бидејќи нашиот пазар се заснова на надоместокот на носителите на авторските права, ние ги почитуваме сите закони за авторски права во САД и на меѓународно ниво. Очекуваме корисниците на сајтот да ги почитуваат авторските права на другите. Тоа е прекршување на Условите за користење на некој корисник за објавување на материјал кој ги прекршува авторските права на другите. Корисниците што испраќаат или испраќаат содржини во Компанијата имаат гаранција дека се сопственици на авторски права или овластени агенти на носителите на авторските права за целата содржина што е поставена или доставена.

Компанијата ќе ги прекине сметките на Корисниците под соодветни околности кои објавуваат материјали за кои компанијата има причина да верува дека ги прекршуваат авторските права на другите.

Компанијата ќе задржи било приходи заради Продавачот за продажба на содржина, кога која било Содржина има спорни авторски права. Потоа, легитимниот сопственик на авторските права еднаш ќе биде компензиран со приходите што ги добиле. За да видите што точно е законот за авторски права и да добиете одговори на најчесто поставуваните прашања, посетете:

http://www.copyright.gov

Можете директно да ја контактирате компанијата за да пријавите наводно кршење на авторските права ако сте сопственик на авторски права или овластен претставник на сопственикот на авторските права. Треба да доставите писмено известување за прекршокот што ги содржи следните информации:

1. Физичкиот или електронскиот потпис на сопственикот на авторските права или лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторските права.

2. Вашите информации за контакт - име, телефонски број, адреса и адреса за е-пошта.

3. Описот и идентификацијата на авторското дело тврдеше дека е повредено. Вклучувајќи ја неговата локација или локации на локацијата.

4. Изјава дека имате добра намера да верувате дека користењето на материјалот на начин на кој се жали не е дозволено од сопственикот на копијата, неговиот агент или законот.

5. Изјава од вас дека имате добра намера да верувате дека користењето на материјалот наводно прекршок не е одобрен од сопственикот на авторските права, сопственикот на авторското право или законот.

6. Изјава од вас дека информациите што ги дадовте се точни и, според казната на вероизповеданост, дека сте сопственик на авторски права или дека сте овластени да дејствувате во име на сопственикот на авторските права.

Сите информации наведени погоре се потребни за компанијата да ја процесира вашата жалба.

Исто така, види ДИГИТАЛЕН МИЛЕНИУМ ЗА АВТОРСКО ПРАВО ("DMCA") ЗАБЕЛЕШКА.

8. ПРЕСТАНОК

Друштвото или Корисникот може да го раскине овој Договор од било која причина или без никаква причина, со тоа што на другата страна ќе му се обезбеди писмено известување за престанок. Прекинувањето на овој Договор ги завршува правата на Договорните страни на Лиценцата, но не ги прекинува постоечките дотации за лиценца.

8.1 Одредбите од Член 1. ("Дефиниции"), Член 2. ("Претставувања и гаранции"), Член 3. ("Права на интелектуална сопственост"), член 4. ("Сопственост"), Член 5. ("Доверливост"), Член 9. ("Обесштетување"), Член 10. ("Различни одредби") и ова Дел 8.1 ќе ја преживеат истекот или раскинувањето на овој Договор од која било причина. Останатите одредби ќе преживеат до степенот потребен за кој било преживеан грант за лиценца.

9. ОСИГУРУВАЊЕ

Корисникот се согласува да обесштети и да ја задржи компанијата и неговите клиенти безвредни од сите и сите штети и трошоци, вклучувајќи ги и разумните адвокатски такси, кои произлегуваат од или се поврзани со кршење на претплатниците и гаранциите опишани во овој дел. Продавачот се согласува да изврши и да ни ги достави документите, по разумно барање, да ги докаже или да ги оствари нашите права според овој договор.

10. РАЗЛИЧНИ ОДРЕДБИ

Известувања за 10.1. Известување според овој Договор не е доволно, освен ако тоа не е: (i) во писмена форма; (ii) обработено користејќи ги информациите за контакт наведени подолу за Страната до која е дадено известувањето (или користењето на ажурирани информации за контакт што таа страна ги навел со писмено известување во согласност со овој оддел); и (iii) испратени по е-пошта, испорака на рака, пренос на факс, регистрирана или сертифицирана пошта (барање за враќање на потврда), или реномирана услуга за брзо испорака со способности за следење (како што е Федерален Експрес).

FlatPyramid

c / o услуги на клиентите

2711 N.Sepulveda #233

Менхетн Бич, Калифорнија 90266 САД.

Е-пошта: [Email заштитени]

Број на факс: 310-697-3774

Сета таква комуникација ќе се смета за ефективна на претходната (а) вистинска потврда или (б) ако е испратена од службата за експресно доставување, на денот по датумот презентиран на услугата за испорака до другата страна, или (в) ако е испратена со потврден пренос на факс, на испратениот датум (предмет на потврда за прием во целосна, читлива форма).

10.2 длабоко поврзување и кадрирање. Корисникот се согласува да се воздржи од праксата која најчесто се нарекува "длабоко поврзување" при што ја користите содржината од Flat Pyramid со која било друга веб-страница преку активно поврзување или податоци за рударство. Ви е дозволено да ја видите страницата само во целосна презентациска форма и им е забрането да го "обликувате" сајтот.

10.3 однос на страните. Секоја Страна е независен изведувач на другата страна. Ништо во овој Договор не создава партнерство, заедничко вложување, агенција или сличен однос помеѓу Страните.

10.4 владеење закон; Согласност за јурисдикција. Овој Договор ќе се регулира и се толкува според законите на Калифорнија и законите на Соединетите Американски Држави, без оглед на кој било избор на законските правила. Судовите во или во државата Калифорнија ќе имаат нееднаква јурисдикција над сите спорови што се наведени подолу, и секоја од страните неотповикливо ќе поднесе надлежност на тие судови. Секоја Страна се откажува од какви било приговори кои можат да ги имаат сега или во иднина во надлежност на тие судови и, исто така, се откажува од секое тврдење дека може да има сега или во иднина дека парницата донесена во тие судови е донесена на неповолен форум. Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународна продажба на стоки нема да важи за овој Договор или каква било трансакција помеѓу која било страна во согласност со овој Договор. Страните го избрале англискиот јазик за да ги дефинираат, управуваат и интерпретираат нивните права и обврски според овој Договор.

10.5 целиот договор. Овој Договор (вклучувајќи ги и сите Додатоци и Изјавите за работа) го утврдува целиот договор на Страните во однос на нејзината тема и ги заменува сите претходни договори, преговори, застапувања и ветувања меѓу нив во однос на нејзината тема.

10.6 задача. Ниту една Страна не може да назначи никакво право или обврска според овој Договор, освен ако не ја добие претходната, писмена согласност од другата страна на задачата; предвидени дека не е потребна согласност од Корисникот во врска со таквото доделување или пренесување од страна на Друштвото на Филијалата на Друштвото. Овој Договор е обврзувачки и влегува во корист на Страните и нивните дозволени наследници и доделува.

10.7 договор подлежи на промени. Компанијата го задржува правото да ги менува условите на овој договор со или без известување во секое време. Компанијата го задржува правото да ја модифицира, ревидира или прекине својата веб-страница, или која било функционалност или услуги што се обезбедуваат како дел од или во врска со веб-страницата или Договорот, без претходна најава.

10.8 Неисполнливи одредби. Доколку надлежниот суд има некаква одредба од овој Договор, другите одредби ќе останат во целосна сила и ефект. Доколку е законски дозволено, неизвршувањето на одредбата ќе биде заменето со извршна одредба што, колку што е можно, ќе влијае на намерата на Страните.

10.9 Откажувања. Откажувањето на правата според овој Договор нема да биде ефективно, освен ако тоа не е во писмена форма и потпишано од овластен претставник на Страната што се откажува од правата.

10.10 несоодветни преноси. Корисниците се забранува објавување или пренесување на веб страницата на компанијата било несакани Праќате или "спам", или било заканувачки, малтретира, клеветнички, лажни, клеветнички, навредливи, непристојни или порнографски материјали, или други материјали кои ќе го крши закон или регулатива, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на било кој федерален или државен закон или прописи со кои се регулираат еднакви можности за вработување. Меѓутоа, доколку таквите комуникации се случуваат, компанијата нема да има одговорност поврзана со содржината на таквите комуникации. Вие не смеете да објавувате или пренесувате на веб-сајтот на Компанијата рекламирање, анкети, промотивни материјали, натпревари или други комерцијални или некомерцијални повици. На корисниците им е забрането да се прикажуваат какво било правно лице или ентитет. Сметките за членство мора да се отворат со користење на вистински имиња или ентитети и други побарани информации.

10.11. Корисникот FeedBack. Освен за лични информации, сите информации што ги добива Компанијата преку форуми на веб-страницата на компанијата или кои се пренесуваат или се обезбедуваат на компанијата преку какви било други средства, вклучувајќи какви било повратни информации, како што се прашања, коментари, сугестии или слично ("Повратна информација"), кои се сметаат за не-доверливи и не-сопственички. Компанијата нема никаква обврска од било каков вид во однос на таквите повратни информации и ќе може слободно да репродуцира, користи, открива, менува, прикажува и дистрибуира повратна информација на корисниците без ограничување. Со пренесување на ваквите повратни информации за компанијата, се смета дека ќе му доделите на Компанијата постојана, вонземска, неслободна лиценца без авторски права (со право на сублиценца) да користи какви било идеи, концепти, know-how или техники содржани во како повратна информација за било која намена, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на развој, производство и маркетинг на производи кои вклучуваат таква повратна информација.

10.12. Распоред и дизајн. Изгледот, дизајнот, изгледот и чувството на страницата се сопственост на компанијата. Елементите на страницата на компанијата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на логоа, слики, звуци и графика, се заштитени со трговски марки, авторски права и други закони и не смеат да бидат копирани или имитирани, освен ако не е посебно наведено.

FLATPYRAMID СОГЛАСНОСТ ЗА ЧЛЕНСТВО

I. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОД ПРОДАВАЧОТ FLATPYRAMID.

За секој продавач кој обезбедува FlatPyramid со било кој вид на содржина за бесплатна дистрибуција или продажба, се применуваат следниве услови:

Продавачот се согласува со ова FlatPyramid и било која од нејзините веб својства и портали, партнери и филијали и со чинот на доставување на содржини до FlatPyramid, доделува лиценца за не-ексклузивна, светска лиценца за авторски права за:

(а) репродуцирате, конвертирате датотеки, поставувајте цени, продавате и дистрибуирате нето приноси од која било продажба, во целост или делумно за мое име; и јавно да ги прикажува, јавно да ги прикажува, дигитално да ги изведува, или да ги пренесува за промотивни и комерцијални цели;

(б) објавува, продава, дистрибуира, продава, преведува, конвертира, пренесува и подлиценцира, без оглед дали е во комплет или не е во комплет со други FlatPyramid производи, веб-особини или услуги, сите лиценцирани производи и лиценцирана интелектуална сопственост;

в) креирање и користење примероци од Содржината исклучиво со цел да се демонстрираат или да се промовираат вашите производи или услуги или оние на FlatPyramid;

(г) создавање дериватни дела, конвертирање или менување на лиценцираните производи;

(д) да користи било која Лиценцирана интелектуална сопственост вклучена во Содржината во врска со материјалот на Продавачот; и

(ѓ) го користат името и сличноста на сите поединци или ентитети претставени во содржината само во врска со материјалот на Продавачот.

1. Сопственост. Вие ја задржувате сопственоста на авторските права и сите други права во вашата содржина, предмет на неексклузивните права што им се доверени FlatPyramid според овој договор. Вие можете слободно да им дадете слични права на другите на Лиценцираните производи за време и по времетраењето на овој договор, под услов таквите лиценци да не се во спротивност со правата дадени на FlatPyramid Овде.

2. Прекинување. Грантот за лиценца содржан во овој договор може да се прекине со користење на упатствата во делот 8 (Клуч за раскинување) погоре. FlatPyramid го задржува правото, и покрај упатствата во делот 8, да го раскине овој договор во било кое време и без претходна најава, ако која било содржина која е поднесена ги крши репрезентациите и гаранциите од Секцијата 2 (Претставувања и гаранции) погоре.

3. Модификација и одредување на содржината. FlatPyramid или продавачот може да ја модифицира, конвертира, преведе или избрише содржината доставена на FlatPyramidвеб-страница како дел од општото одржување на таква сметка на Продавачот или за било кои причини. Во случај кога содржината на Продавачот е отстранета од FlatPyramidвеб-страниците / портали, FlatPyramid нема да биде одговорен за отстранување на содржината на Продавачот на други веб-страници пласирани таму за продажба или промотивни цели FlatPyramid или неговите маркетинг / affiliate / промотивни партнери. FlatPyramid категории Категории Содржината што ја доставува Продавачот и ја прави достапна во дополнителни формати на датотеки за продажба FlatPyramidвеб-сајт или на било кој од неговите веб-својства или надворешни портали, партнери и филијали сајтови. Во случај на грешка во добра волја со ракување, дистрибуција, конверзија, превод, продажба или категоризација на лиценцирани производи на Продавачот или лиценцирана интелектуална сопственост од страна на FlatPyramid, Продавачот единствен и ексклузивен лек ќе биде за FlatPyramid да ги преземе сите разумни чекори за да ја исправи грешката веднаш штом ќе биде известена или да стане свесна за грешката.

4. Плаќање на краиштата и Комисијата. Продавачот има право да добие исплата на кралско семејство еднаква на педесет и пет проценти (55%) од приходот од продажба на лиценцирани производи на продавачот FlatPyramid во форма на исплати направени од чек / Paypal или кој било друг метод дистрибуиран најмалку толку често колку и квартално. FlatPyramid ќе има право на провизија во износ од 45 проценти (45%) што ќе го одземе по приемот. FlatPyramid може во секое време да спроведе програма со која Продавачот ќе добие поголема или помала вредност од 55%, во кој случај плаќањата за авторски надоместок ќе ги одразуваат тие износи. Продавачот со ова го одобрува FlatPyramid да собира и дистрибуира такви приходи од авторски права и провизии.

5. Отплата. Одвреме-навреме трансакциите за наплата се случуваат преку услуги за обработка на трговски кредитни картички или PayPal. FlatPyramid нема контрола врз оваа појава што резултира со пресврт на пари платени за Продавачите лиценцирани производи од која било причина. Во случај на наплата, FlatPyramid ќе се обиде да ги оспори овие трансакции со Merchant Services или PayPal. FlatPyramid не нуди гаранција дека ќе биде успешна. Сметката на продавачот веднаш ќе се прилагодува со износот на обратна наплата. Во случај на тоа дека на Продавачот веќе му е платена провизија за Продавачите лиценцирани производи вклучени во трансакцијата со отплата, тогаш FlatPyramid ќе побара итно враќање од Продавачот за платени провизии или дебит ќе се наплати на сметката на Продавачот и ќе се одземе од идните провизии на коминтенти кои се должат на Продавачот. Ако Продавачот ја прекине својата сметка со FlatPyramid пред нивната сметка да стане актуелна или враќање на платените провизии, тогаш FlatPyramid ќе бидат принудени да ги користат сите неопходни средства за враќање на пари кои се должат FlatPyramid од страна на Продавачот, вклучувајќи колекции и правни дејства против Продавачот.

6. Безбедност. Поради постојано менување на природата на безбедносната заштита на интернет, никој не може целосно да ги обезбеди податоците објавени на интернет. Така, тоа не е можно FlatPyramid целосно да гарантираат заштита на содржината на Продавачот објавена на страницата од потенцијална кражба или хакери. Сепак, FlatPyramid го сфаќа ова прашање многу сериозно и има воспоставено неколку контрамерки и безбедносни конфигурации за заштита на содржината на Продавачот, вклучувајќи ги и моделите 3D демонстрирани во својот WebGL 3D гледач / плеер. FlatPyramid ќе продолжи да се обидува најдобро да осигури дека содржината и податоците на Продавачот се безбедни. Како дел од безбедносните напори FlatPyramid не ги чува информациите за кредитна картичка на продавачите или на купувачите.

II. ЛИЦЕНЦЕН ДОГОВОР МЕЃУ ПРОДАВАЧОТ И КЛИЕНТОТ.

Грант за лиценца и права:

За секој пренос на содржина од Продавачот на клиент, без разлика дали преносот е резултат на лиценца или бесплатно симнување, се применуваат следниве услови, освен ако во текстуалниот опис на содржината не се наведени повеќе рестриктивни термини:

1. Сопственост. Освен ако експлицитно не е предвидено со посебен договор, Продавачот го задржува, предмет на кој било договор за лиценца помеѓу Продавачот и FlatPyramid, авторско право во содржината купена или преземена од било која 3rd партија преку Flat Pyramid.

2. Валидна лиценца. Сите права на лиценцата што се однесуваат на содржината за продажба преку FlatPyramid се зависни од трансферот на пари од страната 3rd до Продавачот. Сите права на лиценца завршуваат веднаш и без претходна најава ако продажбата се поврати поради некоја причина.

3. Права доделени. Продавачот доделува неексклузивна, непренослива, светска лиценца за авторски права на 3rd страната која или купува права на лиценца на содржина преку валидна продажба или презема слободно достапна содржина доставена од Продавачот. Доделената лиценца ќе и овозможи на 3rd партијата: јавно да ги изведува, јавно да ги прикажува и дигитално да ја изведува наведената содржина.

4. Правата не се доделени. Без писмено признавање на права поголеми од оние содржани во ставот 3 погоре, сите други права или под-поделби на права општо вклучени во авторските права и трговските марки се исклучени од оваа лиценца.

5. Препродажба. Препродажба или прераспределба од трета страна на која било содржина добиена од FlatPyramid, без разлика дали е за продажба или бесплатно достапен за преземање, дали дел од валидна продажба или не, е изрично забрането.

6. Вратени содржини. Во случај партијата 3rd да ја врати било која содржина, без разлика дали се стекнала со валидна продажба или слободно достапна за преземање, сите права на лиценцата што се доделуваат овде престануваат и 3rd страната мора веднаш да ги уништи сите и сите копии содржани на било кој тип на медиум под контрола или поседување на партијата 3rd.

III. УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Содржината објавена и обележана со Уредувачката етикета може да се користи само на уреднички начин, во врска со настани кои се новитети или од јавен интерес и не смеат да се користат за комерцијални, промотивни, рекламни или трговски услуги. Интелектуалната сопственост прикажана во моделот 3d, вклучувајќи го и брендот "Име на бренд", не е поврзана со или одобрена од носителите на оригиналните права. Производите на моделот 3d не смеат да се користат на било која ставка / производ за репродукција, како што е видео игра или маица. Производот на моделот 3d не може да се користи како дел од билбордот, изложбата или изложбата. Исто така, тие не смеат да се користат на било кој клеветнички, клеветнички или на друг начин незаконски начин без разлика дали директно или во контекст или споредување со конкретна тема. Материјалот не може да се вгради во лого, трговска марка или ознака за услуги. На пример, не можете да користите уредувачка содржина за да креирате лого дизајн. Исто така, материјалот не може да се користи за некоја комерцијална, не-вести поврзани со целта.

Сепак, во одредени многу ограничени случаи, инаку може да ги имате правата за IP во содржина која е означена со Editorial. На пример, може да бидете рекламна агенција за сопственик на бренд / IP или можете да бидете сопственик на бренд / IP кој купува содржини. Ако тоа е така, можете да ги користите Уредувачката содржина комерцијално, претпоставувајќи дека имате дозвола за правата преку други средства. Но, мора да ги имате сите правата на интелектуална сопственост потребни од IP во содржината и ова обично е случај само за продавач на бренд / IP или за сопственик на бренд / IP. Како правило, ако се прашувате дали ги имате овие права, немате. Обично е многу јасно утврдено во договорот. Товарот и ризикот од потврдување на овие права се однесуваат на секој корисник поединечно ако се оддалечат од ограничувањата за Редакциска Употреба.