Сцени 3D модели

Прикажани-1 24 5459 на резултатите

Архитектурата е и наука и уметност на една зграда. Тоа е како и систем на згради и сцени кои формираат просторна средина за животите и активностите на луѓето во согласност со законите на убавината. Во сегашната фаза на човечкиот развој, архитектурата е една иста (растенија) што може да се произведе, фабрики, електрани и сл.) И материјалните средства на човечкото општество (граѓанска архитектура - станбени згради, јавни згради и сл.) .

Функционални, конструктивни и естетски квалитети на архитектурата и придобивките, силата и убавината, се тесно поврзани. Во одделот за дизајн, естетиката на дела на архитектурата е во голема мера зависна. Зградата треба да биде силна, но, исто така, треба да изгледа цврста. Вишокот материјал, напротив, дава впечаток на прекумерна тежина. Визуелната инсуфициенција на материјалот е поврзана со нестабилност, несигурност и предизвикува негативни емоции во повеќето случаи. Функционалното препознавање на зградата во моделирањето на 3D се одредува според неговиот тип, во зависност од тоа кои се избрани средства за создавање на одреден уметнички изглед. Вториот е создаден со средства за архитектонски состав. Медиумот на неговите основни средства е архитектоника, обем, пропорции и ритмички односи, пластика, текстура и бои. Обично, моделите на сцена 3D имаат голем број на специфични карактеристики и професионалните 3D уметници ги следат чекор по чекор.