DirectX (.X)

Прикажани-1 24 334 на резултатите

X е формат на датотека за складирање на 3D објекти создадени од Microsoft.

Овој формат содржи информации за геометријата на објектот 3D (координати на темиња и координати на нормали), текстурни координати, опис на материјали, патеки и имиња на текстурите кои се користат. Се складира хиерархија на објекти, анимацијата е зачувана и се зачувуваат поврзувањата на темиња со "коски" со опис на тежини. X-датотеката може да не содржи никакви информации за објектот (на пример, X-датотеката може да содржи само координати на темињата).

X датотеката може да биде текст или бинарна.