Лиценца за краен корисник и договор за членство

Лиценца за краен корисник и договор за членство

Внимателно треба да ги прочитате следните услови и правила пред да го користите FLAT PYRAMID ВЕБ-САЈТ И / ИЛИ БИЛО КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДВИДЕНИ ПРЕКУ ТОА ВЕБ-САЈТА ИЛИ АПЛИЦИРАНИ ВЕБ-СТРАНИ. ОВОЈ ДОГОВОР ЗАПОЧНУВА КОРИСТЕЊЕ НА FLAT PYRAMID ВЕБСАЈТОТ, СИСТЕМ И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ. ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ НЕ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИТЕ FLATPYRAMID ВЕБ САЈТ. СО КОРИСТЕЊЕ НА ОВОЈ ВЕБ-САЈТ, ИЛИ ПРИСТАПУВАЊЕ, ИЗВРШУВАЊЕ ОД, ИЗВРШУВАЊЕ ИЛИ И ДРУГИ СЛУЧАИ, ПРИЗНАВАТЕ ДЕКА си прочитате ги овие УСЛОВИ, УПОТРЕБУВАТЕ НИЕ, И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА БИДЕТЕ ПАДЕНИ.

FLAT PYRAMID КОНЕЧЕН ДОГОВОР ЗА КОРИСНИК НА КОРИСНИКОТ

ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦЕН ДОГОВОР ЗА КОРИСНИЧКИ КОРИСНИЧКИ (овој "Договор") е внесен помеѓу FLATPYRAMID („Компанија“) и кое било или правно лице што презема, поставува или користи која било од датотеките на овој систем и веб-страница (корисник и колективно „корисници“).

За добро и вредно внимание, чија потврда и достасување се признаваат и имаат намера да бидат законски обврзани, Друштвото и Корисникот се согласуваат на следниов начин:

1. ДЕФИНИЦИИ.

1.1. „Содржина“ се однесува на кој било материјал објавен во компанијата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на жични датотеки, модели, текстури, бази на податоци, цртежи, приклучоци, видео игри, модификации на видео игри, датотеки за движење, колекции, пакети, материјали, скрипти, форми, сопствени кожни интерфејс, упатства, најчесто поставувани прашања, зборови, музика, филмови, слики и софтвер.

1.2. „Royalty Free“ се однесува на еднократна такса за користење, разликувана од надомест за повторени права.

1.3. „За продажба“ ја вклучува целата содржина за која е потребно купување права на лиценца, разликувана од содржината достапна за бесплатно преземање.

1. 4. „Валидна продажба“ се однесува на продажба на права на лиценца во содржина или друг имот преку Компанијата. Содржината на продажба преку Компанијата што е вратена не е пример за валидна продажба.

1.5 „Продажба“ се однесува на продажната цена (и) платена за лиценцираниот (ите) производ (-ите) продаден или лиценциран од компанијата. Намалувања на приходите од продажба ќе се направат за попусти, рефундирање, дилер или дистрибутер попусти и слично. Ниту даноците на продажба, ниту даноците на доход или слично нема да бидат вклучени во продажбата.

1.6 „Лиценцирани производи“ се однесува на која било дигитална содржина што вклучува компјутерски датотеки, програми, софтвер, игри, дводимензионални објекти, слики, модели со жица, податоци за снимање движења, текстури, бази на податоци, цртежи и друга материја поврзана со нив во нивните конфигурација и кои со ова се лиценцирани на Компанијата од страна на Давателот на лиценцата и подлежат на условите и одредбите на овој Договор.

1.7. „Лиценцирана интелектуална сопственост“ е сите патенти, трговски марки, авторски права, трговски тајни, права на трговско облекување, трговски имиња и која било друга интелектуална сопственост и други права, кои се однесуваат или формираат кој било дел од лиценцираните производи.

1.8 „Продавач“ се однесува на кое било или правно лице што поставува Содржина или ја продава Содржината преку веб-страницата или системот на Компанијата.

1.9 „Клиент“ се однесува на кое било или правно лице што купува содржина преку веб-страницата или системот на компанијата.

1.10 „Член“ се однесува на секој што создава сметка за членство во компанијата. Член може да биде продавач или клиент.

2. ПРЕТСТАВНИЦИ И ГАРАНЦИИ

2.1. Компанијата ви гарантира дека, според најдобро знаење, дигиталните податоци што ја содржат Содржината не ги нарушуваат правата, вклучувајќи ги патентите, авторските права и правата на трговската тајна, на која било трета страна, ниту дигиталните податоци и содржината биле незаконски копирани или злоупотребени од дигитални податоци во сопственост на која било трета страна; под услов, сепак, Компанијата да не прави застапување или гаранција во врска со повреда на правата на која било трета страна на која било слика, трговски марки, авторски дела или предмет што е прикажан со такви содржини.

2.2. Продавачот претставува и гарантира дека: (а) Содржината е ваше оригинално дело и не содржи ниту еден вид материјал заштитен со авторски права за кој не сте ексклузивен сопственик, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: музика и / или права за синхронизација, слики (подвижни или сè уште) од каков било вид, списи од кој било вид и дозволи / изданија на модели; (б) имате целосно право и моќ да го склучите и извршите овој договор и да ги имате обезбедено сите согласности од трети страни потребни за склучување на овој договор; (в) Содржината не ги нарушува и нема да ги наруши авторските права, патент, трговска марка, трговска тајна или други сопственички права на трети лица, права на јавност или приватност или морални права; (г) Содржината не крши и нема да прекрши ниту еден закон, статут, уредба или пропис; (д) Содржината не е и нема да биде клеветничка, клеветлива, порнографска, непристојна или предизвикувачка на расна омраза од каков било вид; (ѓ) Содржината не содржи и нема да содржи никакви вируси или други програмски рутини што штетно влијаат на компјутерските системи или податоци; (е) претставува и гарантира дека не е доделена друга лиценца во врска со какви било лиценцирани производи или со која било лиценцирана интелектуална сопственост на кое било друго лице или субјект што би била во спротивност, неважечка или претставува кршење на лиценцата; и ниту една друга лиценца нема да биде доделена на ниту една трета страна за време на овој мандат (ж) сите фактички тврдења што ги дадовте и ќе ни ги дадете нам се точни и целосни; (з) Содржината не е неисправна или неупотреблива.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

3.1 Продавачот ги претставува и гарантира дека: (а) Продавачот е единствениот сопственик, слободен и јасен, од сите лиценцирани интелектуална сопственост и лиценцираните производи; (б) сите права на Продавачот во и на лиценцираната интелектуална сопственост се валидни и спроведливи; (в) правата и лиценците доделени на Друштвото според овој Договор на Лиценцираните производи и лиценцираната интелектуална сопственост нема, кога ги користат или експлоатираат од страна на Друштвото, како што е дозволено според овој Договор, ги прекршуваат, прекршуваат или вложуваат било каква интелектуална сопственост или друго право на кое било друго лице или субјект.

3.2 Освен ако не е поинаку изречно наведено во посебен договор, ништо во овој Договор не претставува пренос на сопственост на лиценцирана интелектуална сопственост на Продавачот. Продавачот му доделува на компанијата постојана, неотповиклива, без авторски права, пренослива, светска лиценца под интерес на Продавачот во лиценцираната интелектуална сопственост, со право да дава подвизи, да направи, направи, користи, продаде, понуди да продаде, копирање, дистрибуирање и менување на материјали или процеси кои се однесуваат на обемот на кој било проект.

3.3 Како постојан пакт согласно овој Договор, Продавачот веднаш ќе ја извести Компанијата за: (а) какво било кршење или наводно кршење на која било лиценцирана интелектуална сопственост; и (б) секое барање, тужба или закана што може да влијае на кој било лиценциран производ (и) или права на компанијата подолу.

4. СОПСТВЕНОСТ

Сопственоста на лиценцираните производи му останува на Продавачот. Сопственоста на модификациите и / или деривативните работи на лиценцираните производи подготвени во согласност со Одлуката 3 погоре, ќе се стекнат со Друштвото. На барање на Друштвото, Продавачот ќе изврши или ќе предизвика извршување на сите задачи и други инструменти и документи како што компанијата може да ги смета за неопходни или соодветни за извршување на намерите на овој Договор.

5. ДОВЕРЛИВОСТ.

Секоја страна се согласува: (i) да ја почитува целосната доверливост во врска со, и да не открива или да дозволува пристап на трета страна или субјект до Доверливите информации на другата страна (или кој било дел од нив) без претходно писмено одобрение од другата страна; (ii) да не ги користи доверливите информации на другата страна (или кој било дел од нив), освен што се бара за извршување на какви било обврски согласно овој договор; и (iii) да се осигура дека на кој било од нејзините вработени кои ќе добијат пристап до Доверливите информации на другата страна им е даден совет од нивна доверлива и сопственичка природа, им е забрането копирање, користење или откривање на такви Доверливи информации, освен доколку се бара да извршат какви било обврски согласно овој договор и се обврзани со обврски за неоткривање и ограничена употреба барем строги како оние содржани во овој документ.

Без да се ограничи горенаведеното, секоја од Страните се согласува да вработува во однос на постапките за Доверливи информации на другата Страна, кои не се помалку рестриктивни од постапките што ги користи за да ги заштити своите доверливи и заштитени информации од слична сензитивност (и во никој случај не се помалку рестриктивни отколку разумни процедури).

Доколку од некоја Договорна страна се побара да открие која било од Доверливите информации на другата Страна во согласност со која било судска или владина наредба, таа Страна нема да ги открие Доверливите информации без претходно да му даде писмено известување на другото лице на барањето и доволна можност да ја оспори нарачката.

Соодветните обврски на Страните според ова Член 5. ќе преживеат било каков истекување или раскинување на овој Договор за најдолг период дозволен според важечкиот закон.

6. ОДРЕКУВАЊА.

САЈТАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВА КОМПАНИЈА „КАКО Е“ И СО СИТЕ ГРЕШКИ КОМПАНИЈАТА И НЕГОВИТЕ ПОДРУНИЦИ И АФИЛИЈАТИТЕ НЕ СЕ ОБВИНУВААТ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОД НЕКОЈ ВИД, ИЛИ ИЗРАЗ ИЛИ ИМПЛИТИРАНО ВО врска со страницата, нејзините содржини, нејзините форми или нејзиното работење. КОМПАНИЈА Специфично изјавува дека употребата на страницата е на ваш сопствен ризик. КОМПАНИЈА И НЕГОВИ ПРЕТСТАВНИЦИ И ОБЈАВУВАЕ КАКОВО ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТЕ OFЕ НА САЈТОТ, Точноста или временската рамка на локацијата, или нејзините содржини или информациите или материјалите што ги содржат во нив или во нив се состојат МАТЕРИЈАЛИТЕ ПОТРЕБНИ ТУКА BEЕ БЕСТ БЕЗ ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ КОМПОНЕНТИ КОИ МОAYЕ ДА ГИ ЗАВИТАТ, ШТЕТИТЕ, ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТА ШТЕТА НА ВАШИОТ КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ИЛИ КОИ ДРУГИ ИМОТ. КОМПАНИЈАТА И НЕГОВИТЕ ПОДРУНИЦИ И АФИЛИЈАТИТЕ НЕ ОБВИНУВААТ ГАРАНЦИИ, ПРЕТСТАВНИЦИ, ИЛИ ГАРАНЦИИ ВО врска со точноста, вистината, или веродостојноста на каква било објавена информација.

7. ПОЛИТИКА НА АВТОРСКО ПРАВО.

Компанијата е особено загрижена за кршење на авторските права. Бидејќи нашиот пазар се заснова на надоместок на носителите на авторски права, ние ги почитуваме сите закони за авторски права во САД и на меѓународно ниво. Очекуваме корисниците на страницата да ги почитуваат авторските права на другите. Тоа е кршење на Условите за користење на корисникот да објавува материјал што ги крши авторските права на другите. Корисниците кои поставуваат или доставуваат содржини до Компанијата гарантираа дека тие се сопственици на авторски права или овластени застапници на сопствениците на авторските права за целата содржина поставена или доставена.

Компанијата ќе ги прекине сметките на Корисниците под соодветни околности кои објавуваат материјали за кои компанијата има причина да верува дека ги прекршуваат авторските права на другите.

Компанијата ќе задржи какви било приходи како резултат на Продавач за продажба на Содржина каде што било која содржина има оспорено авторско право. Легитимниот сопственик на авторски права, откако ќе се утврди, тогаш ќе се компензира со приходот од обем. За да видите што точно претставува законот за авторски права и да добиете одговори на најчесто поставуваните прашања, посетете ја:

http://www.copyright.gov

Можете директно да ја контактирате компанијата за да пријавите наводно кршење на авторските права ако сте сопственик на авторски права или овластен претставник на сопственикот на авторските права. Треба да доставите писмено известување за прекршокот што ги содржи следните информации:

1. Физичкиот или електронскиот потпис на сопственикот на авторските права или лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторските права.

2. Ваши информации за контакт - Име, телефонски број, адреса и адреса на е-пошта.

3. Опис и идентификација на авторското дело за кое се тврди дека е повредено. Вклучувајќи ја нејзината локација или локации на страницата.

4. Изјава дека имате добра намера да верувате дека користењето на материјалот на начин на кој се жали не е дозволено од сопственикот на копијата, неговиот агент или законот.

5. Изјава од вас дека имате добра верба дека употребата на наводно кршење на материјалот не е овластена од сопственикот на авторските права, агентот на сопственикот на авторските права или законот.

6. Изјава од вас дека информациите што ги дадовте се точни и, според казната на вероизповеданост, дека сте сопственик на авторски права или дека сте овластени да дејствувате во име на сопственикот на авторските права.

Сите информации наведени погоре се потребни за компанијата да ја процесира вашата жалба.

Исто така, види ИЗВЕСТУВАЕ ЗА ДВИГИТАЛЕН МИЛЕНИУМ ЗА ПРАВНИ ПРАВА („ДМЦА“).

8. ПРЕСТАНОК

Друштвото или Корисникот може да го раскине овој Договор од било која причина или без никаква причина, со тоа што на другата страна ќе му се обезбеди писмено известување за престанок. Прекинувањето на овој Договор ги завршува правата на Договорните страни на Лиценцата, но не ги прекинува постоечките дотации за лиценца.

8.1 Одредбите од Член 1. ("Дефиниции"), Член 2. ("Претставувања и гаранции"), Член 3. („Права на интелектуална сопственост“), член 4. („Сопственост“), Член 5. ("Доверливост"), Член 9. ("Обесштетување"), Член 10. ("Различни одредби") и ова Дел 8.1 ќе ја преживеат истекот или раскинувањето на овој Договор од која било причина. Останатите одредби ќе преживеат до степенот потребен за кој било преживеан грант за лиценца.

9. ОСИГУРУВАЊЕ

Корисникот се согласува да ги обештети и да ги чува Компанијата и нејзините клиенти безопасни од какви било штети и трошоци, вклучително и разумни такси за адвокат, кои произлегуваат или се поврзани со кршење на застапниците и гаранциите на Корисникот опишани во овој дел. Продавачот се согласува да изврши и доставува документи до нас, по наше разумно барање, кои докази или ги остваруваат нашите права според овој договор.

10. РАЗЛИЧНИ ОДРЕДБИ

10.1 Известувања. Известувањето според овој договор не е доволно, освен ако не е: (i) во писмена форма; (ii) адресирани со користење на информациите за контакт наведени подолу за страната на која се дава известувањето (или со користење на ажурирани информации за контакт што таа страна ги навела со писмено известување во согласност со овој дел); и (iii) испратена по е-пошта, рачна достава, пренос на факсимил, препорачана или заверена пошта (побарана е потврда за враќање) или реномирана услуга за брза испорака со можности за следење (како што е Федерал експрес).

FlatPyramid

c / o услуги на клиентите

2711 N.Sepulveda #233

Менхетн Бич, Калифорнија 90266 САД.

Е-пошта: [заштитена по е-пошта]

Број на факс: 310-697-3774

Сета таква комуникација ќе се смета за ефективна на претходната (а) вистинска потврда или (б) ако е испратена од службата за експресно доставување, на денот по датумот презентиран на услугата за испорака до другата страна, или (в) ако е испратена со потврден пренос на факс, на испратениот датум (предмет на потврда за прием во целосна, читлива форма).

10.2 Длабоко поврзување и врамување. Корисникот се согласува да се воздржи од практиката што обично се нарекува „длабоко поврзување“ од која ја користите содржината Flat Pyramid со која било друга веб-страница преку активно поврзување или минирање податоци. Дозволено ви е да ја гледате страницата само во нејзината целосна форма на презентација и забрането им е да ја „врамувате“ страницата.

10.3 Односи на страните. Секоја страна е независен изведувач на другата страна. Ништо во овој договор не создава партнерство, заедничко вложување, агенција или слични односи меѓу страните.

10.4 Управно право; Согласност за надлежност. Овој договор ќе биде регулиран и толкуван според законите на Државата Калифорнија и законите на Соединетите Американски Држави, без упатување на какво било решение на законските правила. Судовите од или во државата Калифорнија немаат исклучителна надлежност за какви било спорови подолу, и секоја страна неотповикливо поднесува до надлежноста на тие судови. Секоја страна се одрекува од какви било приговори што може да ги има сега или во иднина за надлежноста на тие судови, а исто така се одрекува од какво било тврдење што може да го има сега или во иднина дека судскиот спор покренат во тие судови е покренат во незгоден форум. Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународна продажба на стоки нема да се применува на овој договор или каква било трансакција помеѓу која било страна во согласност со овој договор. Страните го избраа англискиот јазик за дефинирање, управување и толкување на нивните права и обврски според овој договор.

10.5 целиот договор. Овој Договор (вклучувајќи ги и сите Додатоци и Изјавите за работа) го утврдува целиот договор на Страните во однос на нејзината тема и ги заменува сите претходни договори, преговори, застапувања и ветувања меѓу нив во однос на нејзината тема.

10.6 задача. Ниту една Страна не може да назначи никакво право или обврска според овој Договор, освен ако не ја добие претходната, писмена согласност од другата страна на задачата; предвидени дека не е потребна согласност од Корисникот во врска со таквото доделување или пренесување од страна на Друштвото на Филијалата на Друштвото. Овој Договор е обврзувачки и влегува во корист на Страните и нивните дозволени наследници и доделува.

10.7 договор подлежи на промени. Компанијата го задржува правото да ги менува условите на овој договор со или без известување во секое време. Компанијата го задржува правото да ја модифицира, ревидира или прекине својата веб-страница, или која било функционалност или услуги што се обезбедуваат како дел од или во врска со веб-страницата или Договорот, без претходна најава.

10.8 Неспроведливи одредби. Доколку судот на надлежна надлежност смета дека некоја одредба од овој договор е неизводлива, другите одредби ќе останат во сила и ќе важат. Доколку е законски дозволено, неспроведливата одредба ќе биде заменета со извршна одредба која што е можно поблизу да даде ефект на намерата на страните.

10.9 Откажувања. Откажувањето на правата според овој Договор нема да биде ефективно, освен ако тоа не е во писмена форма и потпишано од овластен претставник на Страната што се откажува од правата.

10.10 Неправилни преноси. На корисниците им е забрането да објавуваат или пренесуваат на веб-страницата на Компанијата какво било несакано верижно писмо или „несакана пошта“, или каков било заканувачки, вознемирувачки, клеветнички, лажен, клеветнички, навредлив, непристоен или порнографски материјал или друг материјал што би прекршил важечки закон или регулатива, вклучително и не ограничувајќи се на какви било федерални или државни закони или регулативи кои регулираат еднакви можности за вработување. Меѓутоа, доколку се појават такви комуникации, Компанијата нема да има никаква одговорност во врска со содржината на какви било такви комуникации. Вие не можете да објавувате или пренесувате на веб-страницата на компанијата какво било рекламирање, анкети, промотивни материјали, натпревари или какви било други комерцијални или некомерцијални молби. Исто така, на корисниците им е забрането да се застапуваат во правно лице или лице. Сметките за членство мора да се отворат со користење на вистински имиња или субјекти и други побарани информации.

10.11. Повратна информација од корисникот. Освен за лични информации, каква било информација добиена од Компанијата преку форуми на веб-страницата на Компанијата или пренесена или доставена до Компанијата преку какви било други средства, вклучувајќи какви било повратни информации, како што се прашања, коментари, предлози или слично („Повратна информација за корисникот“), ваквите повратни информации за корисниците се смета дека не е доверливо и не е сопственост. Компанијата нема никаква обврска во врска со ваквите повратни информации од корисникот и е слободна да ги репродуцира, користи, открива, менува, прикажува и дистрибуира повратните информации за корисниците на други без ограничување. Пренесувајќи такви повратни информации за корисниците до Компанијата, се смета дека ќе и дадете на Компанијата постојана, светска, без надомест, неотповиклива, не-ексклузивна лиценца (со права на подлиценца) за користење на какви било идеи, концепти, знаење или техники содржани во такви повратни информации за корисниците за која било цел, вклучително и не ограничувајќи се на развој, производство и маркетинг на производи што вклучуваат такви кориснички повратни информации.

10.12. Распоред и дизајн. Изгледот, дизајнот, изгледот и чувството на страницата е сопственост на Компанијата. Елементи на страницата на компанијата, вклучително и не ограничувајќи се на логоа, слики, звуци и графики се заштитени со трговски марки, авторски права и други закони и не смеат да бидат копирани или имитирани, освен ако не е наведено специфично.

FLATPYRAMID СОГЛАСНОСТ ЗА ЧЛЕНСТВО

I. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОД ПРОДАВАЧОТ FLATPYRAMID.

За секој продавач кој обезбедува FlatPyramid со било кој вид на содржина за бесплатна дистрибуција или продажба, се применуваат следниве услови:

Продавачот се согласува со ова FlatPyramid и кој било од неговите веб-својства и портали, партнери и филијали и преку чинот на доставување содржина до FlatPyramid, доделува лиценца за не-ексклузивна, светска лиценца за авторски права за:

(а) репродуцирате, конвертирате датотеки, поставувајте цени, продавате и дистрибуирате нето приноси од која било продажба, во целост или делумно за мое име; и јавно да ги прикажува, јавно да ги прикажува, дигитално да ги изведува, или да ги пренесува за промотивни и комерцијални цели;

(б) објавува, продава, дистрибуира, продава, преведува, конвертира, пренесува и подлиценцира, без оглед дали е во комплет или не е во комплет со други FlatPyramid производи, веб-особини или услуги, сите лиценцирани производи и лиценцирана интелектуална сопственост;

в) креирање и користење примероци од Содржината исклучиво со цел да се демонстрираат или да се промовираат вашите производи или услуги или оние на FlatPyramid;

(г) создавање дериватни дела, конвертирање или менување на лиценцираните производи;

(д) користете каква било лиценцирана интелектуална сопственост вклучена во содржината во врска со материјалот на продавачот; и

(ѓ) користете го името и подобието на сите поединци или субјекти претставени во содржината само во врска со материјалот на Продавачот.

1. Сопственост. Вие ја задржувате сопственоста на авторските права и сите други права во вашата содржина, предмет на неексклузивните права што им се доверени FlatPyramid според овој договор. Вие можете слободно да им дадете слични права на другите на Лиценцираните производи за време и по времетраењето на овој договор, под услов таквите лиценци да не се во спротивност со правата дадени на FlatPyramid Овде.

2. Прекинување. Грантот за лиценца содржан во овој договор може да се прекине со користење на упатствата во делот 8 (Клуч за раскинување) погоре. FlatPyramid го задржува правото, и покрај упатствата во делот 8, да го раскине овој договор во било кое време и без претходна најава, ако која било содржина која е поднесена ги крши репрезентациите и гаранциите од Секцијата 2 (Претставувања и гаранции) погоре.

3. Модификација и одредување на содржината. FlatPyramid или продавачот може да ја модифицира, конвертира, преведе или избрише содржината доставена на FlatPyramidвеб-страница како дел од општото одржување на сметката на продавачот или од кои било причини. Во случај содржината на продавачот да биде отстранета од FlatPyramidвеб-страници / портали, FlatPyramid нема да биде одговорен за отстранување на содржината на продавачот на други веб-страници поставени таму за продажба или промотивни цели од страна на FlatPyramid или неговите маркетинг / affiliate / промотивни партнери. FlatPyramid категории Категории Содржината што ја доставува Продавачот и ја прави достапна во дополнителни формати на датотеки за продажба FlatPyramidвеб-страница или на кој било од нејзините веб-својства или надворешни портали, партнери и придружни страници. Во случај на грешка во добра намера при ракување, дистрибуција, конверзија, превод, продажба или категоризација на лиценцирани производи на продавачот или лиценцирана интелектуална сопственост од FlatPyramid, Продавачот единствен и ексклузивен лек ќе биде за FlatPyramid да ги преземе сите разумни чекори за да ја исправи грешката веднаш штом ќе биде известена или да стане свесна за грешката.

4. Плаќања на надоместоци и провизија. Продавачот има право да добие плаќање за кралски надоместок еднакво на педесет и пет проценти (55%) од приходите од продажба на производи со лиценца на продавачи собрани од FlatPyramid во форма на исплати направени од чек / Paypal или кој било друг метод дистрибуиран најмалку толку често колку и квартално. FlatPyramid ќе има право на провизија во износ од 45 проценти (45%) што ќе го одземе по приемот. FlatPyramid може во секое време да спроведе програма со која Продавачот ќе добие поголема или помала вредност од 55%, во кој случај плаќањата за авторски надоместок ќе ги одразуваат тие износи. Продавачот со ова го одобрува FlatPyramid да собира и дистрибуира такви приходи од авторски права и провизии.

5. Отплата. Одвреме-навреме трансакциите за наплата се случуваат преку услуги за обработка на трговски кредитни картички или PayPal. FlatPyramid нема контрола врз оваа појава што резултира со пресврт на пари платени за Продавачите лиценцирани производи од која било причина. Во случај на наплата, FlatPyramid ќе се обиде да ги оспори овие трансакции со Merchant Services или PayPal. FlatPyramid не нуди гаранција дека ќе биде успешна. Сметката на продавачот веднаш ќе се прилагоди со износот на повратен одговор. Во случај на продавачот веќе да му е платена провизија за производи со лиценца на продавачи вклучени во трансакцијата за поврат на трошоците, тогаш FlatPyramid ќе побара итно враќање од Продавачот за платени провизии или дебит ќе се наплати на сметката на Продавачот и ќе се одземе од идните провизии на коминтенти кои се должат на Продавачот. Ако Продавачот ја прекине својата сметка со FlatPyramid пред нивната сметка да стане актуелна или враќање на платените провизии, тогаш FlatPyramid ќе бидат принудени да ги користат сите неопходни средства за враќање на пари кои се должат FlatPyramid од страна на Продавачот, вклучувајќи колекции и правни дејства против Продавачот.

6. Безбедност. Поради постојаната промена на природата на заштитата на безбедноста на Интернет, никој не може целосно да ги обезбеди податоците објавени на Интернет. Така, не е можно за FlatPyramid целосно да се гарантира заштита на содржината на продавачот објавена на страницата од потенцијални кражби или хакери. Сепак, FlatPyramid го сфаќа ова прашање многу сериозно и има воспоставено неколку контрамерки и безбедносни конфигурации за заштита на содржината на Продавачот, вклучувајќи ги и моделите 3D демонстрирани во својот WebGL 3D гледач / плеер. FlatPyramid ќе продолжи да се обидува најдобро да осигури дека содржината и податоците на Продавачот се безбедни. Како дел од безбедносните напори FlatPyramid не ги чува информациите за кредитна картичка на продавачите или на купувачите.

II. ЛИЦЕНЦЕН ДОГОВОР МЕЃУ ПРОДАВАЧОТ И КЛИЕНТОТ.

Грант за лиценца и права:

За секој пренос на содржина од Продавачот на клиент, без разлика дали преносот е резултат на лиценца или бесплатно симнување, се применуваат следниве услови, освен ако во текстуалниот опис на содржината не се наведени повеќе рестриктивни термини:

1. Сопственост. Освен ако експлицитно не е предвидено со посебен договор, Продавачот го задржува, предмет на кој било договор за лиценца помеѓу Продавачот и FlatPyramid, авторско право во содржината купена или преземена од било која 3rd партија преку Flat Pyramid.

2. Валидна лиценца. Сите права на лиценцата што се однесуваат на содржината за продажба преку FlatPyramid се зависни од трансферот на пари од страната 3rd до Продавачот. Сите права на лиценца завршуваат веднаш и без претходна најава ако продажбата се поврати поради некоја причина.

3. Права доделени. Продавачот доделува неексклузивна, непренослива, светска лиценца за авторски права на 3rd страната која или купува права на лиценца на содржина преку валидна продажба или презема слободно достапна содржина доставена од Продавачот. Доделената лиценца ќе и овозможи на 3rd партијата: јавно да ги изведува, јавно да ги прикажува и дигитално да ја изведува наведената содржина.

4. Правата не се доделени. Без писмено признавање на права поголеми од оние содржани во ставот 3 погоре, сите други права или под-поделби на права општо вклучени во авторските права и трговските марки се исклучени од оваа лиценца.

5. Препродажба. Препродажба или прераспределба од трета страна на која било содржина добиена од FlatPyramid, без разлика дали е за продажба или бесплатно достапен за преземање, дали дел од валидна продажба или не, е изрично забрането.

6. Вратени содржини. Во случај партијата 3rd да ја врати било која содржина, без разлика дали се стекнала со валидна продажба или слободно достапна за преземање, сите права на лиценцата што се доделуваат овде престануваат и 3rd страната мора веднаш да ги уништи сите и сите копии содржани на било кој тип на медиум под контрола или поседување на партијата 3rd.

III. УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Содржината објавена и обележана со етикетата на Уредувачот може да се користи само на уреднички начин, што се однесува на настани што содржат вести или се од јавен интерес и не може да се користи за каква било комерцијална, промотивна, рекламна или трговска употреба. Интелектуалната сопственост прикажана во 3Д моделот, вклучувајќи ја и марката „Име на бренд“, не е поврзана или одобрена од оригиналните сопственици на права Производите со 3Д модел не смеат да се користат на која било ставка / производ за повторно продажба, како што се видео игра или маица. Производот со 3Д модел не смее да се користи како дел од билборд, саем за изложба или изложба. Исто така, тие не можат да се користат на кој било клеветнички, клеветнички или на друг начин незаконски начин без разлика дали се директно или во контекст или спротивставување на одредена тема. Материјалот не смее да се вметнува во лого, трговска марка или услужна марка. На пример, не можете да користите уредничка содржина за да креирате дизајн на лого. Исто така, материјалот не може да се користи за каква било комерцијална цел, поврзана со не-вести.

Сепак, во одредени многу ограничени случаи, инаку може да ги имате правата за IP во содржина која е означена со Editorial. На пример, може да бидете рекламна агенција за сопственик на бренд / IP или можете да бидете сопственик на бренд / IP кој купува содржини. Ако тоа е така, можете да ги користите Уредувачката содржина комерцијално, претпоставувајќи дека имате дозвола за правата преку други средства. Но, мора да ги имате сите правата на интелектуална сопственост потребни од IP во содржината и ова обично е случај само за продавач на бренд / IP или за сопственик на бренд / IP. Како правило, ако се прашувате дали ги имате овие права, немате. Обично е многу јасно утврдено во договорот. Товарот и ризикот од потврдување на овие права се однесуваат на секој корисник поединечно ако се оддалечат од ограничувањата за Редакциска Употреба.